Logocdo24

Program ochrony prawnej dla członków
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu

ulotkaProgram ochrony prawnej, który dla Was przygotowaliśmy to prywatna ochrona prawna, będąca doskonałym rozwiązaniem dla tych, którzy oczekują szybkiego, bezstresowego i łatwego dostępu do usług prawnych. Ochrona prawna CDO24 trwa przez cały rok. Dla członków OZZPT program jest bezpłatny. Całkowity koszt dostępu jest pokrywany ze składki członkowskiej.

Twoja ochrona prawna CDO24

OFERTA W SKRÓCIE

PROWADZENIE SPRAW

Kompleksowe prowadzenie spraw obejmuje analizę, doradztwo, przygotowanie pism oraz prowadzenie postępowań w postępowaniu sądowym i przedsądowym z zakresu:

Należy pamiętać, że w przypadku podjęcia działań przez CDO24 i uzyskania odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego, dodatkowym wynagrodzeniem CDO24 będzie 15% otrzymanych świadczeń pieniężnych.

PROGRAM RODZINNY CDO24

każdy członek OZZPT, może wykupić za dodatkową opłatą ochronę dla swojej rodziny. Do objęcia ochroną prawną w ramach programu rodzinnego można wskazać maksymalnie 5 osób z najbliższej rodziny. Wykupienie programu rodzinnego będzie uprawniało każdą wskazana osobę z najbliższej rodziny do indywidualnego korzystania z ochrony prawnej w zakresie przewidzianym przez poszczególne programy.

SAMOCHÓD ZASTĘPCZY CDO MOTO

CDO MOTO to usługa wypożyczenia samochodu zastępczego, przewidziana dla posiadaczy Ochrony Prawnej CDO24, którzy zostali poszkodowani w wypadku lub kolizji drogowej w wyniku czego ich samochód znajduje się w naprawie lub uległ szkodzie całkowitej. Za wypożyczenie samochodu zastępczego Klienci CDO24 nie będą musieli ponosić żadnych dodatkowych opłat, gdyż CDO24 rozliczy się bezgotówkowo z ubezpieczycielem sprawcy szkody.

CDO FLY

to ochrona prawna w razie odmówienia wpuszczenia na pokład samolotu, odwołanie lotu lub jego dużego opóźnienia. W takich sytuacjach pomożemy uzyskać odszkodowanie w kwocie nawet do 600 EUR!

NOWOŚĆ!

W ramach Twojego pakietu CDO24 zajmuje się również prowadzeniem spraw z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, gdy uszkodzony samochód nie jest starszy niż 6 lat oraz nie był nigdy wcześniej uszkodzony

PRAWNIK NA TELEFON

kontakt z prawnikiem za pomocą infolinii prawnej daje możliwość szybkiego uzyskania informacji oraz konsultowanie problemów prawnych z prawnikiem CDO24. Pozwala to na podjęcie szybkiej i trafnej decyzji a w konsekwencji oznacza spokój i daje gwarancje bezpieczeństwa w problemach i życiu codziennym.

PRZESYŁANIE WZORÓW PISM

w ramach ochrony prawnej istnieje możliwość przesyłania dla członka OZZPT odpowiedniego wzoru pisma lub dokumentu, pasującego do zgłaszanej sprawy. Chodzi tutaj o wzory pism przedprocesowych, urzędowe i inne dokumenty nieprocesowe. Dodatkowo udzielana jest szczegółowa informacja na tEmat skutków prawnych pisma lub dokumentu.

DODATKOWE USŁUGI

udzielanie informacji na temat danych teleadresowych dotyczących kancelarii notarialnych, biur doradztwa podatkowego, sądów i prokuratur. Dodatkowo można tutaj skorzystać z możliwości wyliczenia wysokości opłat i kosztów sądowych w sprawie klienta.

POGOTOWIE PRAWNE CDO24

pogotowie prawne w formie infolinii alarmowej jest czynne całą dobę, także w weekendy i święta. Jest ono przewidziane dla posiadaczy ochrony prawnej ZDO24, którzy znajdują się na miejscu wypadku lub w innej nagłej i niecierpiącej zwłoki sytuacji.

Logo OZZPT
cdo
Logocdo24

Twoja ochrona prawna CDO24

ZAKRES OFERTY PREMIUM PLUS DLA CZŁONKÓW OZZPT

ZDARZENIA I WYPADKI KOMUNIKACYJNE

 • Udzielenie informacji prawnych dla poszkodowanych i sprawców w kolizjach i wypadkach komunikacyjnych z udziałem pojazdów kolejowych, mechanicznych, rowerzystów, pieszych;
 • Udzielanie informacji prawnych dla osób prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 • Postępowanie mandatowe w sprawach o wykroczenia drogowe.

PRAWA KONSUMENTA - dotyczy wszystkich umów zawieranych przez osobę fizyczną z przedsiębiorcami

 • Rękojmia, gwarancja, niezgodność towaru lub usługi z umową;
 • Odstąpienia od umowy zawartej na odległość;
 • Złożenie reklamacji;
 • Możliwość zwrotu zakupionych towarów.

PRAWO KARNE I WYKROCZEŃ ORAZ ASPEKTY POSTEPOWANIA KARNEGO

 • Prawa i obowiązki w przypadku zatrzymania lub tymczasowego aresztowania;
 • Uprawnienia pokrzywdzonego;
 • Przesłanki do zgłoszenia zawiadomienia o wyłudzeniu;
 • Zakłócenie miru domowego, stalking, nękanie, bójki i pobicia, zniesławienie, zniewaga;
 • Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
 • Środki zaskarżenia orzeczeń w sprawach karnych;
 • Zasady odpowiedzialności karnej, wyłączenie odpowiedzialności karnej, zasady wymiaru kary, środki probacyjne, przedawnienie odpowiedzialności karnej.

PRZEPISY DOTYCZĄCE DAROWIZN I DŁUGÓW

 • Poręczenie, pożyczki, darowizny;
 • Wymagane dokumenty, prawa i obowiązki, opodatkowanie;
 • Przejęcie długów, zapłata za cudze długi.

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

 • Określenie wartości przedmiotu sporu;
 • Wysokość kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego;
 • Wskazanie właściwości sądu.

PRAWO INTERNETOWE

 • Obowiązki i zagrożenia związane z przystąpieniem do portalu internetowego np. akceptacja regulaminu z koniecznością
  płacenia abonamentu, niedokładne zapoznanie z warunkami oferty;
 • Ściąganie, udostępnianie i rozpowszechnianie plików muzycznych, filmowych i innych bez zgody jego autora;
 • Udostępnianie i rozpowszechnianie zdjęć w Internecie;
 • Prawo cytatu.

PRAWO PRACY (Porady prawne obejmują cały kodeks pracy i prawo pracy - poniżej wymienione są tylko przykłady)

 • Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy;
 • Uprawnienia związane z rodzicielstwem;
 • Czas pracy;
 • Układy zbiorowe pracy;
 • BHP;
 • Zwolnienia grupowe;
 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników;
 • Odpowiedzialność materialna pracowników.

UPADŁOŚĆ BIURA PODRÓŻY

 • Reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym w zakresie dochodzenia roszczeń od upadłego biura podróży.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 • Adopcja, przysposobienie;
 • Podwyższenie / obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego;
 • Stosunki miedzy rodzicami a dziećmi. Ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa. Władza rodzicielska. Kontakty z dziećmi;
 • Zawarcie małżeństwa. Intercyza, rozwód, separacja, podział majątku małżonków;
 • Konkubinat – prawa, zabezpieczenie majątku, skutki prawne.

PRAWO SPADKOWE

 • Testament, dziedziczenie testamentowe i ustawowe;
 • Przyjęcie lub odrzucenie spadku;
 • Wydziedziczenie, zapis;
 • Odpowiedzialność za długi spadkowe, w tym odpowiedzialność za długi przez małoletniego;
 • Zachowek, dział spadku.

PROCEDURY I ASPEKTY POSTĘPOWAŃ KOMORNICZYCH

 • Zajęcie wynagrodzenia za pracę;
 • Uprawnienia komornika;
 • Potrącenia i zajęcia komornicze;
 • Wyłączenie spod egzekucji.

PRZEPISY DOTYCZĄCE LOKALI I NIERUCHOMOŚCI

 • Wynajem, dzierżawa;
 • Obowiązki i uprawnienia wynajmującego i najemcy np. eksmisja, zaleganie z czynszem, bezumowne korzystanie;
 • Sprawdzenie nieruchomości w związku z obciążeniem hipoteki;
 • Zamiana lokalu;
 • Dziedziczenie domów, mieszkań, działek.

PRZEPISY DOTYCZĄCE POSIADANIA I UŻYTKOWANIA POJAZDU MECHANICZNEGO

 • Zagrożenia wynikające z zapisów umownych przy zakupie lub sprzedaży pojazdu np. zapisy dotyczące stanu technicznego lub stan licznika niezgodny z rzeczywistym przebiegiem;
 • Zakup, sprzedaż pojazdu;
 •  Zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

PRZEPISY DOTYCZĄCE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

 • Umowa o dzieło;
 • Umowa zlecenie.

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PRAWA SPÓŁEK HANDLOWYCH

 • Spółki osobowe.

ASPEKTY PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRAWO UBEZPIECZENIOWE

 • Kolizje i wypadki komunikacyjne;
 • Egzekwowanie od ubezpieczyciela należności wynikających z przyznania zaniżonego odszkodowania;
 • Dochodzenie odszkodowań wynikających z trwałych uszczerbków na zdrowiu;
 • Szkody w mieniu np. uszkodzenie samochodu lub mieszkania wynikające z zaniedbania osób trzecich;
 • Szkody spowodowane żywiołami np. powodzią

POZWY O ZAPŁATĘ

 • Dochodzenie należności.

Twoja ochrona prawna CDO24

W RAMACH USŁUGI OFERUJEMY

Usługa polegająca na udzielaniu profesjonalnej pomocy prawnej przez telefon przez eksperta CDO24. Departament Prawny CDO24 tworzą utalentowani, doświadczeni i dobrze wyselekcjonowani adwokaci, radcy prawni, doktoranci, wykładowcy, aplikanci radcowscy i adwokaccy oraz prawnicy.

Ekspert CDO24 przeanalizuje stan sprawy i udostępnione przez Ciebie dokumenty oraz przedstawi Ci:

 • możliwe rozwiązanie zaistniałej sytuacji w oparciu o  obowiązujące przepisy prawa;
 • Twoje obowiązki i prawa wynikające z zaistniałej sytuacji;
 • skutki prawne wynikające z podjętych przez Ciebie czynności;
 • najlepszą i najefektywniejszą możliwość
  załatwienia Twojej sprawy;
 • udzieli fachowej odpowiedzi na zadawane przez Ciebie dodatkowe pytania.

PAMIĘTAJ!

Udzielanie pomocy prawnej poprzez eksperta CDO24 z Departamentu Prawnego następuje w oparciu o stan sprawy przedstawiony przez Ciebie, dokumenty przesłane przez Ciebie drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Bez limitu ilościowego udzielania informacji na temat:

 • danych teleadresowych dotyczących, kancelarii notarialnych, biur doradztwa podatkowego, sądów i prokuratur;
 • wyliczenie wysokości kosztów sądowych w Twojej sprawie;
 • możliwej do podjęcia procedurze w Twojej sprawie.

Przesyłanie aktów prawnych:

 • odnalezienie właściwego dla Ciebie i przesyłaniu na Twoje życzenie wskazanych przez Ciebie tekstów aktów prawnych;
 • zarówno teraźniejsze jak i archiwalne akty prawne;
 • Możliwość przesłania aktów za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjna za pomocą operatora pocztowego.

Przygotowywanie, opracowywanie i przesyłanie pism:

 • Wybór dla Ciebie odpowiedniego wzoru pisma lub dokumentu, pasującego do Twojej sprawy;
 • Pisma przedprocesowe, urzędowe i inne dokumenty;
 • Szczegółowa informacja nt. skutków prawnych pisma lub dokumentu
 • przesyłanie na Twoje życzenie pism i dokumentów za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnie za pomocą operatora pocztowego.

Przygotowywanie i opiniowanie wskazanych umów, pism urzędowych, pism przedprocesowych bez limitu wartości przedmiotu sporu, m.in.:

 • Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym i
  nakazowym;
 • Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego;
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności;
 • Wniosek o odpis protokołu z rozprawy;
 • Umowa sprzedaży pojazdu;
 • Umowa o dzieło;
 • Umowa zlecenia;
 • Ustalenie elektronicznej księgi wieczystej;
 • Umowa agencyjna;
 • Przedwstępna umowa nabycia nieruchomości.

Profesjonalne całościowe prowadzenie spraw w postępowaniu przedsądowym i sądowym.* Ekspert CDO24 przeanalizuje dostarczone przez Ciebie dokumenty i kompleksowo poprowadzi sprawę. Departament Prawny będzie:

 • analizował przesłane przez Ciebie dokumenty;
 • przygotowywał wszystkie pisma i dokumenty;
 • kontaktował się z odpowiednimi instytucjami i organami w Twoim imieniu;
 • informował Ciebie o postępach w sprawie;
 • zapewni profesjonalnego reprezentanta w sądzie;
 • poinformuje Ciebie o wysokości kosztów sądowych;
 • zapewni najlepszą i najefektywniejszą możliwość załatwienia sprawy;
 • udzielał odpowiedzi na zadawane przez Ciebie pytania dodatkowe.

* – w przypadku podjęcia działań przez CDO24 w imieniu KLIENTA i uzyskania na jego rzecz przez CDO24 odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego, dodatkowym wynagrodzeniem CDO24 będzie 15% (piętnaście procent) świadczeń pieniężnych otrzymanych przez KLIENTA.

 

Twoja ochrona prawna CDO24

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorami programu:

Logo OZZPT

Koordynator

OZZPT MOZ przy Fedex Expres

Jarosław Stafa

Tel.: +48 695 770 166
e-mail: kontakt@ozzptfedex.pl
www.ozzptfedex.pl
Logo OZZPT

Koordynator

OZZPT MOZ w Warszawie

Norbert Bartman

Tel.: +48 605 151 780
e-mail: ozzptmoz@mazowieckie.com.pl
Logo OZZPT

Koordynator

OZZPT MOZ przy POLREGIO S.A.

Bogusław Dworak

Tel.: +48 600 183 401
e-mail: ozzpt@onet.eu
Logo OZZPT

Koordynator

Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Ryszard Filochowski

Tel.: +48 665 844 665
e-mail: kontakt@ozzpt.org.pl
www.ozzpt.org.pl
Logocdo24

Koordynator

mgr Piotr Wideryński

Dyrektor ds. Sprzedaży
Tel.: +48 533 330 240
e-mail: p.widerynski@cdo24.pl
www.cdo.24.pl

Napisz do nas

Jak założyć związek zawodowy?

To nic trudnego!
Zapoznaj się z naszym poradnikiem i koniecznie skontaktuj się z nami!

Chcesz do nas dołaczyć? Zapraszamy!

Nic prostszego! Pobierz deklarację członkowską,
wypełnij ją i wyślij do nas!